Scroll ned ...

Velkommen til digital årsmelding

Velkommen til digital årsmelding for HIM IKS for 2017. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på den løsningen. En digital årsmelding er lettere tilgjengelig for flere lesere. I tillegg har HIM alltid fokus på miljøet, og en papirløs versjon av årsmeldingen er i tråd med dette.

Aktuell kommentar

I 2017 var HIM 10 år, og dette ble markert i ulike sammenhenger både internt i selskapet og med en feiring i september sammen med styret og eierne. Ellers hadde vi våren 2017 spesiell fokus på oppstart av nytt renovasjonsanbud med RenoNorden AS. Selskapet gikk konkurs i september og renovasjonsdriften utføres nå i egenregi i HIM Transport AS. I tillegg var det stort fokus på rute-planlegging og utlevering av beholdere for innsamling av glass- og metall-emballasje. Den nye henteordningen av glass- og metallemballasje startet opp 01.01.18.

Les mer

Årsmelding 2017

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med SOS Internasjonal og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2017 ble det gjennomført helseundersøkelse for alle ansatte inkl. kreftscreening og fysisk arbeidsbelastningstest (frivillig).

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av selskapets 39 fast ansatte er 13 kvinner, inkl. en kvinnelig lærling i gjenvinningsfaget. Daglig leder er kvinne og ledergruppen i HIM består av 3 kvinner og 3 menn. Styret bestod i 2017 av 4 kvinner og 4 menn.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.

Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.

Framtiden

I 2017 var HIM 10 år, og i februar startet arbeid med en ny strategisk plan for HIM opp med en 2-dagers strategisamling på Fitjar. Her var hele styret samlet sammen med ledelsen i HIM, verneombud og tillitsvalgte. Styret har hatt strategiarbeidet til drøfting noen ganger i løpet av 2017, og planen ble vedtatt av styret i mars 2018. Her vises det til en rekke spennende oppgaver og utfordringer for HIM de kommende årene.

Styret i HIM 2017

Fra venstre: Liv Auestad, Terje Knoff, Arild Karlsen, Sarah Marie Ness Haaland, Ann Jeanette Sunde Olaussen, Jo Inge Hagland, Gro Staveland, Knut Arvid Hagenberg, Gerd Borgny Rossebø og Jarle Utne Reitan.
Fra venstre: Liv Auestad, Terje Knoff, Arild Karlsen, Sarah Marie Ness Haaland, Ann Jeanette Sunde Olaussen, Jo Inge Hagland, Gro Staveland, Knut Arvid Hagenberg, Gerd Borgny Rossebø og Jarle Utne Reitan.

Toraneset 23. april 2018

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Liv Auestad
Nestleder
Liv Auestad
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2017

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2017

 

 

Morselskap Konsern
2016 2017 Budsjett Beskrivelse Note 2017
Driftsinntekter og driftskostnader
32 728 420 32 827 226 31 735 000 Inntekter Miljøparkene 34 104 229
5 379 494 6 802 855 6 170 000 Slaminntekter 5 528 613
67 424 846 59 547 067 59 320 000 Renovasjonsinntekter 59 547 067
2 954 416 4 883 086 3 025 000 Gjenvunne materialer 4 883 086
606 278 937 934 180 000 Annen driftsinntekt 1 505 501
109 093 454 104 997 559  100 430 000 Sum driftsinntekter 1 13 105 568 496
54 658 436 45 729 026 46 280 000 Direkte kostnader 41 655 684
28 286 121 29 743 703  28 595 000 Lønnskostnad 3 31 714 161
9 231 884 10 066 802  10 055 500 Avskrivning på varige driftsmidler 6 10 117 469
17 602 361 17 052 094  15 442 000 Annen driftskostnad 19 461 907
109 778 802 102 591 625 100 430 000 Sum driftskostnader 102 949 221
-685 348 2 405 933 57 500 Driftsresultat 2 619 275
Finansinntekter og finanskostnader
662 019 752 447 550 000 Renteinntekt 752 722
 0 0  0 Annen finansinntekt 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0
-664 835 -684 210  -840 000 Rentekostnad -684 210
-577 000 -568 250 -575 000 Annen finanskostnad -568 250
-579 816 -500 013 -865 000 Netto finansresultat -499 738
-1 265 164 1 905 920 -807 500 Ordinært resultat før skattekostnad 2 119 537
221 248 -487 487  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -537 438
-1 486 412 1 418 433 Årets resultat 7 1 582 099
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0
-1 486 412 1 418 433 Annen egenkapital/Konsernets fond 1 582 099
-1 486 412 1 418 433 Sum anvendelse 7 1 582 099

Balanse

 

 

         Morselskap Konsern
2016 2017 Beskrivelse Note 2017
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
414 394 458 648 Utsatt skattefordel 5 428 349
414 394 458 648 Sum immaterielle eiendeler 428 349
 Varige driftsmidler:
43 724 927 43 592 471 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 42 592 471
13 531 203 30 072 957 Maskiner og anlegg 30 782 290
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0
57 253 130 72 665 428 Sum varige driftsmidler 6 10 73 374 761
 Finansielle anleggsmidler:
0 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0
733 009 840 955 Investeringer i aksjer og andeler 4 840 955
0 2 000 000 Lån til selskap i samme konsern 12 0
733 009 2 890 955 Sum finansielle anleggsmidler 840 955
58 403 533 76 015 031 Sum anleggsmidler 74 644 065
 OMLØPSMIDLER
227 243 292 795 Varebeholdning 292 795
Fordringer:
6 802 452 6 093 933 Kundefordringer 2 7 022 191
1 738 468 2 375 081 Andre fordringer 1 596 549
8 540 920 8 469 014 Sum fordringer 8 618 740
29 160 233 17 459 904 Kontanter og bankinnskudd 9 17 747 179
37 928 396 26 221 713 Sum omløpsmidler 26 658 714
96 331 929 102 236 744 SUM EIENDELER 101 302 779

 

       Morselskap Konsern
2016 2017 Beskrivelse Note 2017
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800
Opptjent egenkapital
20 431 363 21 849 796 Annen egenkapital, majoritetsdel 22 013 463
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0
20 431 363 21 849 796 Sum opptjent egenkapital 22 013 463
20 607 163 22 025 596 Sum egenkapital 7 22 189 263
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
3 214 344 4 073 909 Pensjonsforpliktelser 11 4 073 909
0 82 764 Utsatt skatt 5 82 764
12 000 000 12 000 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 12 000 000
15 214 344 16 073 909 Sum avsetning for forpliktelser 16 073 909
Langsiktig gjeld:
41 741 153 45 818 770 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 45 818 770
41 741 153 45 818 770 Sum langsiktig gjeld 45 818 770
Kortsiktig gjeld:
1 383 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0
12 768 395 13 048 872 Leverandørgjeld 11 106 438
460 510 531 741 Betalbar skatt 5 551 393
2 708 282 1 819 048 Skyldig offentlige avgifter 2 454 079
2 830 700 2 918 808 Annen kortsiktig gjeld 3 108 927
18 769 270 18 318 469 Sum kortsiktig gjeld 17 220 837
75 724 767 80 211 148 Sum gjeld 79 113 516
96 331 929 102 236 744 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 101 302 779

Toraneset 23. april 2018

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Liv Auestad
Nestleder
Liv Auestad
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Terje Knoff
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern
2016 2017 2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-1 265 164 1 905 920 Resultat før skattekostnad 2 119 537
-189 329 -460 510 Periodens betalte skatt -460 510
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0
9 231 884 10 066 802 Ordinære av- og nedskrivninger 10 117 469
605 267 859 565 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 859 565
-1 025 346 923 444 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -1 947 248
779 982 -1 437 738 Endring i andre tidsavgrensningsposter 165 945
8 137 294 11 857 483 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 854 758
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0
-5 112 315 -25 476 100 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler – 26 236 100
0 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0
-94 113 -50 000 Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler 0
0 -2 107 946 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -107 946
-5 206 428 -27 634 046 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -26 344 046
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
1 484 821 4 077 617 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 4 077 617
0 0 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0
1 383 -1 383 Netto endring kassekreditt -1 383
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0
1 486 204 4 076 234 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 076 234
4 417 070 -11 700 329 Netto endring i kontanter -11 413 054
24 743 184 29 160 233 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 29 160 233
29 160 233 17 459 904 Kontanter og bankinnskudd 31.12 17 747 179

Revisors beretning

Organisasjon 2017

Organisasjonskart for HIM IKS

Representantskap

Styret

Klagenemnda for HIM IKS

HIM 10 år – veien videre

 

I 2017 var HIM 10 år, og dette ble markert i ulike sammenhenger både internt i selskapet og med en feiring i september sammen med styret og eierne. HIM har i 2017 jobbet med ny strategi for de neste 10 årene. Denne ble vedtatt våren 2018.

Les mer

Renovasjon og slam

Renovasjonsvirksomheten

Klager på manglende tømming

Graf som viser klager på manglende tømminger

Slamtømming

Ny innsamlingsordning

Antall utleverte beholdere i 2017 for emballasje av glass og metall.

Besøk på anleggene

Antall private leveranser til anleggene i 2017.

Etne Miljøstasjon
Toraneset Miljøpark
Årabrot Miljøpark
Alle anlegg

Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM har i 2017 gjennomført en rekke informasjonstiltak, både tradisjonelle og digitale.

Les mer

Skattkammeret ved enden av regnbuen

HIM-nytt

HIM-nytt nr. 1/2017

HIM-nytt nr 2/2017

HIM-nytt for Hyttefolket 2017

Avfallsmengder og sorteringsgrad

Etter en lang periode med økende avfallsmengder har vi de siste to årene sett at avfallsmengden har gått noe ned. Dette er en gledelig utvikling som samsvarer med nasjonal målsetning om reduserte avfallsmengder.

Les mer

Næring

HIM sin næringsavdeling har hatt et aktivt år hvor vi bl.a. har hatt fokus på Veiledning og rådgivning innen byggavfall, miljø- og avfallsrapportering til våre kunder og etablering/justering av nye ruter for innhenting av smittearlig avfall.

Les mer

HMS, kvalitetssikring og miljø

HIM har et godt etablert HMS system som også er tilgjengelig via App for smarttelefon og PC. Dette gjør det enkelt for den enkelte å melde inn avvik, søke om ferie/fri, samt registrere sykefravær og kompetanse.

Les mer

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Selv i travle tider er gj.snitt responstid på telefon under 40 sekund

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld og opplysning om større prosjekter som har påvirket låneopptaket