Aktuell kommentar

I 2017 var HIM 10 år, og dette ble markert i ulike sammenhenger både internt i selskapet og med en feiring i september sammen med styret og eierne. Ellers hadde vi våren 2017 spesiell fokus på oppstart av nytt renovasjonsanbud med RenoNorden AS. Selskapet gikk konkurs i september og renovasjonsdriften utføres nå i egenregi i HIM Transport AS. I tillegg var det stort fokus på rute-planlegging og utlevering av beholdere for innsamling av glass- og metall-emballasje. Den nye henteordningen av glass- og metallemballasje startet opp 01.01.18.

Betjente anlegg; Toraneset, Årabrot og Etne

På Toraneset ble det betjente mottaket for farlig avfall, ee-avfall m.m. offisielt åpnet av ordføreren i Vindafjord, Ole Johan Vierdal, i april 2017. Det er nå lagt til rette for bedre mottak av avfall samt bedre service og veiledning til våre kunder.

I 2017 er det planlagt et mindre overbyd mottak på miljøstasjonen i Etne etter samme mal som på Toraneset. Anlegget skal bygges og tas i bruk i 2018.

På Årabrot ble det bygget flere store omlastingsbinger for bl.a. mottak og omlasting av glass- og metallemballasje.

Etablering av HIM Transport AS

Sommeren 2017 ble selskapet HIM Transport AS etablert som en følge av store økonomiske problemer i RenoNorden AS, og muligheter for at selskapet kunne gå konkurs. Konkursen ble en realitet i september 2017, og mannskaper og biler ble overført fra RenoNorden sitt konkursbo til HIM Transport AS. Selskapet er 100% eid av HIM IKS.

Slam

Sommeren 2017 endret vår slamrenovatør navn til JTR-gruppen etter en fusjon mellom dette selskapet og SJT-Miljø AS. JTR utfører nå arbeidet i hht anbud som ble vunnet av SJT-miljø. På HIM sitt kundesenter jobbes det tett opp mot slamrenovatør og våre slamkunder, og det er gjennomført kompetanseheving ved kursing, deltakelse på biler for å få bedre forståelse for faget samt samlinger med administrasjonen i eierkommunene til HIM.

Miljø- og kvalitetssikring

HIM hadde varslet revisjon fra Fylkesmannen på Årabrot i august 2017, og fikk ingen avvik. Fylkesmannen var også på uvarslet inspeksjon på Toraneset i juni uten at HIM fikk avvik. Ellers er det jobbet mye med å få godkjent eldre slam-kompost som produkt, og godkjenning av metoder for slam- og hage-kompostering. Her har HIM hatt samarbeid med Fylkesmannen og Mattilsynet.

Vi opplever at det stilles stadig økende krav til kvalitet knyttet til alle avfalls-fraksjoner, og dette stiller igjen nye krav til oss som mottaker og deretter leverandør av råvarer som papir, glass, trevirke og farlig avfall for å nevne noe.

For å sjekke at restavfallet som samles inn fra våre abonnenter behandles i tråd med våre forventninger og i hht kontrakt, ble det gjennomført en kvalitetstur/ revisjon i september 2017 til Finspång Tekniska Verken i Sverige. Her hadde HIM møte og omvisning, og fikk se et anlegg med høy miljøstandard og gode rutiner. Anlegget bar preg av å være godt driftet og gav totalt sett et godt inntrykk.

Gjenbruk

Vi ser at det er etablert svært mange bruktbutikker i vår region, samt mye aktivitet på nettsider som «Finn» og FB-sider som «Til salgs på Haugalandet» o.l. Affi bruktbutikk opplevde dermed stagnerende omsetning både i 2016 og 2017. Det er gjennomført auksjoner på Affi de siste årene, og dette bidrar til en del blest og nye kunder til bruktbutikken. På de andre 2 anleggene til HIM har vi Skattkamre som er svært populære og som bidrar til ytterligere gjenbruk i HIM-kommunene.

Kompostering og deponi

Sommeren 2016 fikk HIM en fornyet tillatelse til å kompostere mat og slam på Toraneset Miljøpark. I denne tillatelsen ble det stilt flere vilkår som HIM valgte å klage på. Klagen er fortsatt ikke ferdigbehandlet av Miljødirektoratet. Det er fortsatt stor og økende etterspørsel etter kompostproduktene, både fra privatpersoner og fra anleggsgartnere, entreprenører m.m.
Når det gjelder det eksisterende deponiet på Toraneset, ble deponigassanlegget endret fra et ordinært faklingsanlegg til et avansert oksidasjonsanlegg i 2017 etter å ha fått tillatelse fra Fylkesmannen. Vi regner nå med å ha god og stabil drift på deponigassanlegget.

Næring

Næringsavdelingen har et stabilt kundegrunnlag, og det jobbes for å gi et bredt tilbud til hver enkelt kunde. Det har vært stor fokus på mottak og innsamling av farlig avfall og risikoavfall. I tillegg jobber avdelingen for å markedsføre HIM sitt brede tilbud, også knyttet til deponi m.m.

Avsluttende kommentar

HIM har nå innført henteordning for glass- og metallemballasje, og i 2017 hadde Vepro/Avdeling for arbeid og tilrettelegging i Tysvær kommune jobben med å montere og sette ut ca 20 000 beholdere i HIM-kommunene. Det var en formidabel jobb som ble løst på en utmerket måte!

Ellers har det i løpet av året vært jobbet med moderne avfallsløsninger som nedgravde containere. I 2017 ble det første nedgravde anlegget etablert ved boligkomplekset Hollenderhaugen i Haugesund, samt at flere anlegg ble ferdigstilt ved kommunale virksomheter i Haugesund, bl.a. ved Rossabø skole.

Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!

Gro Staveland
Adm.dir.