Næring

HIM sin næringsavdeling har hatt et aktivt år hvor vi bl.a. har hatt fokus på Veiledning og rådgivning innen byggavfall, miljø- og avfallsrapportering til våre kunder og etablering/justering av nye ruter for innhenting av smittearlig avfall.

Byggavfall, avfallsbaserte råvarer til materialgjenvinning:

Norge har gjennom EØS-avtalen implementert EUs rammedirektiv for avfall og forpliktet seg til et mål på at 70 % av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal utsorteres og forberedes til ombruk og materialgjenvinning. Dette skal skje allerede innen 2020. Innsamling, gjenvinning og ombruk av byggavfall ble derfor viktige momenter i året som gikk. Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres. Med bakgrunn i dette må vi ta krav og mål med oss inn i vår hverdag og sørge for at vi evner å omsette og forstå hva det vil si i vår arbeidsdag lokalt på Haugalandet. Tilgang til avfallsbaserte råvarer er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og vårt avfall er nå blitt dagens råvarer.

Stor økning i innhenting av Risiko og smitteavfall:

I 2017 fikk vi en kraftig økning i innhenting av smittefarlig avfall på Haugalandet. Vi vant bla. anbudet til Karmøy kommune innen innhenting av risiko- og smitteavfall og har nå etablert faste henteruter i alle HIM- kommunene og Karmøy. Smittefarlig avfall skal ikke blandes med andre typer avfall og skal så snart som mulig leveres til destruksjon. Helse- og omsorgssektoren er en bransje med helt spesielle behov og krav til avfallshåndtering. På sykehus, lege- og tannlegekontorer, omsorgssenter og sykehjem oppstår avfall som på avveie kan være til risiko for både ansatte, besøkende og miljøet. Emballasje for håndtering og pakking av smittefarlig avfall som inneholder antibiotika resistente bakterier, eks. MRSA og Norovius innen omsorgssektoren utgjør en stor del av denne økningen. Kanylebokser til oppbevaring av sprøytespisser og annet medisinsk småutstyr inngår også i denne type henteordninger.

Miljø- og avfallsrapportering:

Vi bistår stadig oftere med dokumentasjon på kunders avfallsmengder. Vi dokumenter både det vi henter inn på renovasjonsrutene og det som blir levert inn av den enkelte fraksjon og til hvilket av våre to mottaksanlegg det er levert til. Kvalitet og kunnskap om avfallet til våre kunder er avgjørende for at vi får inn så høy kvalitet på avfallet som mulig. Vi jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen internt og eksternt, samt inneha god digital kvalitet på kundeunderlag for møte kundenes krav til miljørapportering videre i sine miljøregnskap.