HMS, kvalitetssikring og miljø

HIM har et godt etablert HMS system som også er tilgjengelig via App for smarttelefon og PC. Dette gjør det enkelt for den enkelte å melde inn avvik, søke om ferie/fri, samt registrere sykefravær og kompetanse.

Systemet er bygget opp med et avvikssystem og fire håndbøker; Driftshåndbok, HMS-håndbok, Personalhåndbok og Lederhåndbok. Ledergruppen foretar årlige revisjoner av systemet, og systemet oppdateres ellers ved  behov.

HIM har også stort fokus på beredskap og ulykkesforebygging. I 2017 ble det gjennomført følgende øvelser/tiltak:

  • Brannøvelse på alle anlegg.
  • Beredskapsøvelse i akutt forurensning på våre to miljøparker.
  • Førstehjelpskurs for alle ansatte.

HIM fører oversikt over de ansattes kompetanse, og sender regelmessig personell fra alle deler av organisasjonen på relevante kurs osv.

HIM har stort fokus på Kvalitet og Miljø ved alle innkjøp og foretar jevnlig revisjon av våre leverandører for å se til at miljø- og kvalitetskrav følges opp. Høsten 2017 besøkte ledergruppen Finspång Tekniska Verken i Sverige. Dette er et kommunalt eid fjernvarmeanlegg for Finspång og området rundt. Anlegget er HIM sitt primære restavfallsmottak. Finspång Tekniska Verken har svært høy miljøstandard, det bar preg av å være godt driftet, var ryddig og gav ellers et totalt sett godt inntrykk.

 

 

 

 

HIM har vært godkjent som miljøfyrtårnbedrift siden 2012 og ble resertifisert i 2015. HIM fikk godkjent en miljøfyrtårnkonsulent på slutten av 2015 og kan dermed bistå bedrifter i prosessen fram til sertifisering.