Resultatregnskap 2017

 

 

Morselskap Konsern
2016 2017 Budsjett Beskrivelse Note 2017
Driftsinntekter og driftskostnader
32 728 420 32 827 226 31 735 000 Inntekter Miljøparkene 34 104 229
5 379 494 6 802 855 6 170 000 Slaminntekter 5 528 613
67 424 846 59 547 067 59 320 000 Renovasjonsinntekter 59 547 067
2 954 416 4 883 086 3 025 000 Gjenvunne materialer 4 883 086
606 278 937 934 180 000 Annen driftsinntekt 1 505 501
109 093 454 104 997 559  100 430 000 Sum driftsinntekter 1 13 105 568 496
54 658 436 45 729 026 46 280 000 Direkte kostnader 41 655 684
28 286 121 29 743 703  28 595 000 Lønnskostnad 3 31 714 161
9 231 884 10 066 802  10 055 500 Avskrivning på varige driftsmidler 6 10 117 469
17 602 361 17 052 094  15 442 000 Annen driftskostnad 19 461 907
109 778 802 102 591 625 100 430 000 Sum driftskostnader 102 949 221
-685 348 2 405 933 57 500 Driftsresultat 2 619 275
Finansinntekter og finanskostnader
662 019 752 447 550 000 Renteinntekt 752 722
 0 0  0 Annen finansinntekt 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0
-664 835 -684 210  -840 000 Rentekostnad -684 210
-577 000 -568 250 -575 000 Annen finanskostnad -568 250
-579 816 -500 013 -865 000 Netto finansresultat -499 738
-1 265 164 1 905 920 -807 500 Ordinært resultat før skattekostnad 2 119 537
221 248 -487 487  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -537 438
-1 486 412 1 418 433 Årets resultat 7 1 582 099
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0
-1 486 412 1 418 433 Annen egenkapital/Konsernets fond 1 582 099
-1 486 412 1 418 433 Sum anvendelse 7 1 582 099