Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern
2016 2017 2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-1 265 164 1 905 920 Resultat før skattekostnad 2 119 537
-189 329 -460 510 Periodens betalte skatt -460 510
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0
9 231 884 10 066 802 Ordinære av- og nedskrivninger 10 117 469
605 267 859 565 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 859 565
-1 025 346 923 444 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -1 947 248
779 982 -1 437 738 Endring i andre tidsavgrensningsposter 165 945
8 137 294 11 857 483 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 854 758
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0
-5 112 315 -25 476 100 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler – 26 236 100
0 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0
-94 113 -50 000 Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler 0
0 -2 107 946 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -107 946
-5 206 428 -27 634 046 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -26 344 046
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
1 484 821 4 077 617 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 4 077 617
0 0 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0
1 383 -1 383 Netto endring kassekreditt -1 383
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0
1 486 204 4 076 234 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 076 234
4 417 070 -11 700 329 Netto endring i kontanter -11 413 054
24 743 184 29 160 233 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 29 160 233
29 160 233 17 459 904 Kontanter og bankinnskudd 31.12 17 747 179