Balanse

 

 

         Morselskap Konsern
2016 2017 Beskrivelse Note 2017
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
414 394 458 648 Utsatt skattefordel 5 428 349
414 394 458 648 Sum immaterielle eiendeler 428 349
 Varige driftsmidler:
43 724 927 43 592 471 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 42 592 471
13 531 203 30 072 957 Maskiner og anlegg 30 782 290
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0
57 253 130 72 665 428 Sum varige driftsmidler 6 10 73 374 761
 Finansielle anleggsmidler:
0 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0
733 009 840 955 Investeringer i aksjer og andeler 4 840 955
0 2 000 000 Lån til selskap i samme konsern 12 0
733 009 2 890 955 Sum finansielle anleggsmidler 840 955
58 403 533 76 015 031 Sum anleggsmidler 74 644 065
 OMLØPSMIDLER
227 243 292 795 Varebeholdning 292 795
Fordringer:
6 802 452 6 093 933 Kundefordringer 2 7 022 191
1 738 468 2 375 081 Andre fordringer 1 596 549
8 540 920 8 469 014 Sum fordringer 8 618 740
29 160 233 17 459 904 Kontanter og bankinnskudd 9 17 747 179
37 928 396 26 221 713 Sum omløpsmidler 26 658 714
96 331 929 102 236 744 SUM EIENDELER 101 302 779

 

       Morselskap Konsern
2016 2017 Beskrivelse Note 2017
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800
Opptjent egenkapital
20 431 363 21 849 796 Annen egenkapital, majoritetsdel 22 013 463
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0
20 431 363 21 849 796 Sum opptjent egenkapital 22 013 463
20 607 163 22 025 596 Sum egenkapital 7 22 189 263
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
3 214 344 4 073 909 Pensjonsforpliktelser 11 4 073 909
0 82 764 Utsatt skatt 5 82 764
12 000 000 12 000 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 12 000 000
15 214 344 16 073 909 Sum avsetning for forpliktelser 16 073 909
Langsiktig gjeld:
41 741 153 45 818 770 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 45 818 770
41 741 153 45 818 770 Sum langsiktig gjeld 45 818 770
Kortsiktig gjeld:
1 383 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0
12 768 395 13 048 872 Leverandørgjeld 11 106 438
460 510 531 741 Betalbar skatt 5 551 393
2 708 282 1 819 048 Skyldig offentlige avgifter 2 454 079
2 830 700 2 918 808 Annen kortsiktig gjeld 3 108 927
18 769 270 18 318 469 Sum kortsiktig gjeld 17 220 837
75 724 767 80 211 148 Sum gjeld 79 113 516
96 331 929 102 236 744 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 101 302 779