1.8 Varebeholdning

Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost.  Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av varene og kostnader for transport til lager.