Slamtømming

HIM har ansvar for tømming av over 6.000 private slamanlegg. Vanlige husholdningstanker tømmes hvert 2. år, mens tilsvarende for fritidsboliger tømmes hvert 4. år. Ved problemer eller mer bruk enn vanlig oppstår også situasjoner der ekstratømminger eller nødtømminger må utføres. Nødtømming utføres innen 24 timer etter at dette er bestilt.

Ny operatør

Sommeren 2017 overtok firmaet JTR slamtømmingene for HIM etter avtale mellom JTR og vår tidligere operatør SJT. Det er HIM som styrer når de periodiske tømmingene skal skje. I 2017 ble det brukt mye tid til å «drille» rutiner og kommunikasjon mellom JTR og HIM for å sikre at tømmingene går etter planen. Det er også viktig at operatørene følger rutinene m.h.t. å registrere opplysninger om de enkelte anleggene.  Ved utgangen av 2017 var JTR godt ajour med de planlagte tømmingene.

Nye bilterminaler

HIM innførte nye terminaler i bilene med ruter og kartløsninger for tømmingene. Det nye systemet er mer fleksibelt og driftssikkert enn det forrige. Det sparer også tid på kundesenteret ved at det er enklere å håndtere i planleggingen av nye tømmeoppdrag.

Analyseprøver
Det ble i løpet av året innført rutiner med periodiske analyseprøver fra store tanker ved slamtømminger. Analysene skal sikre at innholdet ikke overstiger grenseverdier for bl.a. innhold av tungmetaller når slammet skal inngå i kompostprodukter.

Tømminger

År 2017
Ordinære tømminger
Ekstratømminger
Nødtømminger
Antall slamanlegg tømt 3.262 79 40

Slamgebyr

Det var ingen endring i satsene for slamgebyr fra 2016 til 2017.