Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.

Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.

Toraneset Miljøpark: Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2017 viser at sigevannet igjennom året har noe lavere nivåer av partikler (suspendert stoff) og næringssalter sammenlignet med de foregående årene. Nivået av løst organisk stoff og kjemiske oksygenforbruk er likt med det foregående året. Nivået av tungmetall og organiske miljøgifter ligger på omtrent samme nivå som tidligere år, og det er da lave/moderate nivå. Det ble ikke påvist olje eller aromatisk løsemiddel i sigevannet.

Sigevannmengden gjennom 2017 er den høyeste de siste 5 årene. Dette har en sammenheng med stor nedbørsmengde gjennom 2017. Estimert totalutslipp av nitrogenforbindelser er lavere enn de foregående årene, men nivået av organisk stoff og KOF er noe høyere enn det foregående året, men lavere enn 2015. Det er som tidligere år liten grunn til å tro at resipienten bli påvirket av tilførselen av sigevann, sett i lys av den store vann-utskiftingen som forekommer i resipienten, og generelt lave akkumulerte utslipp av tungmetaller og organiske miljøgifter.

Vannprøver som ble tatt av grunnvann viser at det ikke kan konkluderes med tilførsel av sigevann til noen av fjellbrønnene. Grunnvannet ved løsmassebrønn 1 har et forholdsvis høyt nivå av nitrogen, noe som kan tilskrives en forurensingsepisode av sigevann noen år tilbake. Det kan ikke påvises noen ny tilførsel av sigevann igjennom 2017. For grunnvann i løsmasser ved brønn 2 og 3 kunne det ikke påvises noen påvirkning av grunnvannet. Vannprøvene fra løsmassebrønn 2 og 3 hadde som tidligere år en dårlig vannkvalitet med forholdsvis høye konsentrasjoner av nitrogen og organisk stoff, men dette var til dels også tilfelle for referansebrønnene. Den lave ledningsevnen for vannet fra grunnvannsbrønn 2 og 3 viser at
grunnvannet ikke blir påvirket av sigevann.

Årabrot Miljøpark – HIM sin prøvetaking av overvann fra avfallsmottak/ hagekompostering: Overvannet blir ledet til sigevannsledning for Sigevann sør, som er det gamle avfallsdeponiet ved Årabrot. Overvannet har ingen kontakt med avfall som ligger i deponiene ved Årabrot. Noe overflatevann fra omkringliggende terreng/skogområde vil renne inn på området og blir ledet via mengdemåler og prøvetakingsstasjon.

Analyseresultatene viste at overflatevannet har et forholdsvis høyt TOC nivå. Den sannsynlige grunnen til dette er at overflatevann fra omkring-liggende myrlendte landområder drenerer inn på området til Årabrot miljøpark. Myrvann eller vann fra skogbunn vil normalt ha et forholdsvis høyt nivå av TOC som er mye høyere enn det en normalt har på en asfaltert plass. Nivåene av de undersøkte metallene i overflatevannet var lave, men likevel en del høyere enn det en forventer av uforurenset overflatevann. Sigevannet i sigevannsledningen som vannet blir sluppet ut i vil ha et høyere nivå av TOC og sannsynligvis også et omtrent tilsvarende nivå for bly, nikkel krom og arsen, eller høyere for kobber. Dermed vil ikke overflatevannet fra Årabrot miljøpark forverre vannkvaliteten i sigevannet.

Årabrot Miljøpark – Haugesund kommune sin prøvetaking knyttet til deponiene: Oppsummeringen viser at sigevann fra både deponi sør og nord har en nøytral pH verdi som indikerer tilfredsstillende kjemiske nedbrytningsprosesser i deponimassene. Sammensetningen til sigevannet fra deponi sør viser tydelig at vannet kommer fra et gammelt deponi der en del av tilgjengelige utlekkbare stoffer etter hvert har forsvunnet. Sigevann fra deponi nord har imidlertid et nivå av mange av de undersøkte para-meterne som samsvarer med gjennomsnitt for norske avfallsdeponi. Nivået av tungmetaller og organiske miljøgifter i sigevannet fra både deponi nord og sør er lavt.

Det estimerte totalutslippet ifra deponiet er noe høyt sett i lys av en høy sigevannsmengde, men sett i lys av at sigevannet blir sluppet ut i en sterk resipient, indikerer dette at det neppe foreligger noen akutt toksisk effekt i resipienten som følge av utslippet. Næringssaltene vil neppe medføre noen nevneverdig gjødsling og forringelse av resipientvannet på grunn av stor
vannutskifting.

Vannkvaliteten for grunnvannsbrønn 2 er forholdsvis dårlig, mens grunn-vannet fra brønn 4 er forholdsvis bra. Det er mulig at grunnvann fra brønn 2 blir påvirket av sigevann fra deponi sør. For brønn 4 er en eventuell påvirkning av sigevann fra deponi nord svært liten.

Resipientundersøkelse: I hht utslippstillatelse ble det gjennomført resipient-undersøkelse ved Toraneset i 2017. I konklusjonen sies: ”Det er jevnt over svært gode til gode forhold ved stasjonene for de ulike biologiske indeksene noe som er i samsvar med tidligere undersøkelser. Samlet sett viser resultatene fra undersøkelsen i 2017 at det ikke har skjedd betydelige endringer i resipienten ved Toraneset miljøpark. For de fleste parametrene er det svært gode eller gode miljøforhold. Det er imidlertid som i tidligere år mulig å påvise noe forhøyede verdier for flere PAH-stoffer ved stasjonene i nærheten av anlegget.”

Haugesund kommune gjennomførte resipientundersøkelse ved Årabrot i 2015.

Nærmiljøtiltak
På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt på anlegget. I 2017 ble det loggført 41 dager med lukt på eller ved anlegget mot 34 dager i 2016 og 55 dager i 2015. De fleste dagene var lukten kortvarig (0.5 – 2 timer) før den var borte igjen. Det viser seg at 13 av de registrerte luktutslippene kom fra omlastingsbingen for restavfall. HIM må derfor ha høyt fokus på at restavfall alltid hentes til avtalt tid, og ikke blir liggende for lenge i omlastingsbingen.

I 2017 mottok HIM 21 klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt, mens det ble mottatt 7 klager i 2016 og 22 klager i 2015. Noen av klagene ble mottatt samme dag, og gjelder dermed samme luktutslipp. HIM har i 2017 jobbet mye med kompost i gammelt slamlager for å få denne komposten godkjent, og mistenker at noen av luktutslippene kan stamme fra dette arbeidet. Årlig møte med naboer ble gjennomført 30.11.17.

I løpet av 2017 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet til drift på deponiet og komposteringsanlegget. Det nye deponigassanlegg ble endret ved at fakkelen ble byttet ut med et oksidasjonsanlegg som ikke er sensitivt for lave og/eller varierende mengder metan og oksygen.

På komposteringsanlegget er det gjort en rekke tiltak. Matavfallsmottaket er flyttet inn under tak med nettingvegger. Det legges også mer struktur (treflis) oppå kompostrankene, og det er gjort tiltak mht rydding, kosting m.m. Tiltakene totalt sett har medført en stor nedgang i antall fugl som observeres på og ved anlegget. Dette er også dokumentert ved månedlige fugletellinger av en innleid ornitolog.

HIM har ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.