Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Driftsinntekter

Selskapet hadde i 2017 en samlet driftsinntekt på 105 mill kr. Inntekten er noe lavere enn i 2016, og dette skyldes i all hovedsak at renovasjons-gebyret ble satt ned med 13%.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2017 var totalt på 103 mill. kr. Kostnadene er lavere enn i 2016, og hovedårsaken til dette er lavere kostnader til renovasjons-tjenesten. Anbudet til RenoNorden AS med oppstart 01.01.17 var betydelig lavere enn forrige kontrakt.

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader var på 499 000 kr, noe som er 42% under budsjett. God likviditet og gunstig renteutvikling medførte nedgang i finanskostnader og økte finansinntekter.

Resultat

Ordinært resultat for selskapet ble et overskudd på ca 1,9 mill kr før skatt. Underskuddet på 45 000 kr på renovasjon var ca 2,0 mill kr bedre enn budsjettert. Årsaken til at det ikke ble et større underskudd som budsjettert er bl.a. at HIM har oppnådd gode priser på salg av materialer som papir og metall til materialgjenvinning. Dette utgjør 1.5 mill kr. Det avdekkes fremdeles en rekke ”gratispassasjerer” ved oppdatering av registre knyttet til husholdningskunder.

Positive resultater har medført at HIM har satt ned renovasjonsgebyret hvert år de siste årene. I 2017 ble standard renovasjonsgebyr satt ned med 13%, noe som tilsvarer en inntektsreduksjon på kr. 9.1 mill kr.

Kontantstrømmer

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 11.9 mill kr.

De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2017 var 27,6 mill kr, som er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak. Den store inventeringen i 2017 var beholdere til glass- og metallemballasje.

Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2017 var 17.5 mill kr.

Balanse

Eiendelene i selskapet var på totalt 102 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 45.8 mill kr og egenkapitalen var på 22 mill kr. Egenkapitalen er hoved-sakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god.

I tillegg har selskapet intern gjeld på 12 mill kr som er reservert til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste år for avsetning til fondet var i 2012. Selskapet fikk i februar 2016 tillatelse til avslutting og etterdrift av deponiet, og siste ordinære driftsår vil være 2020. Deponiet skal være ferdig avsluttet innen 31.12.21.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings¬mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.