Framtiden

I 2017 var HIM 10 år, og i februar startet arbeid med en ny strategisk plan for HIM opp med en 2-dagers strategisamling på Fitjar. Her var hele styret samlet sammen med ledelsen i HIM, verneombud og tillitsvalgte. Styret har hatt strategiarbeidet til drøfting noen ganger i løpet av 2017, og planen ble vedtatt av styret i mars 2018. Her vises det til en rekke spennende oppgaver og utfordringer for HIM de kommende årene.

RenoNorden AS (RN) ble tildelt ny renovasjonskontrakt med HIM i 6 år fra 01.01.17. I løpet av høsten 2017 gikk imidlertid selskapet konkurs, og HIM overtok renovatører og biler fra RN sitt konkursbo. Renovasjonsdriften gjennomføres nå i egenregi i det nyopprettede selskapet HIM Transport AS. Denne driften skal evalueres våren 2019, og styret vil deretter ta stilling til om HIM skal fortsette å drive tjenesten i egenregi eller om den skal lyses ut på anbud igjen.

Når det gjelder tillatelsen til kompostering på Toraneset, er denne fortsatt til endelig klagebehandling hos Miljødirektoratet. Det er dermed fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidig behandling av matavfall og slam, og det er mulig at all behandling av biologisk materiale på sikt må utføres utenfor egen region. HIM deltar imidlertid i utredning knyttet til mulig etablering av et biogassanlegg i regionen, og ser på andre alternative lokale behandlings-måter av dette avfallet.

Det er nå bare to år til Norge skal nå 50% materialgjenvinning for husholdningsavfall, og EU skjerper kravene frem mot 2025, 2030 og 2035. I dag ligger Norge på rundt 38%, mens HIM materialgjenvinner ca 39% av husholdningsavfallet. De neste årene må HIM fokusere spesielt på utsortering av matavfall og emballasje av glass og metall fra henteordningene hos husholdningene. På miljøparkene er det særlig behandlet trevirke som skaper store utfordringer. Denne fraksjonen sendes pr. nå til energigjenvinning, og det er ingen tilbud om materialgjenvinning med unntak av noen prøveordninger knyttet til produksjon av sponplater. Behandlet trevirke kan dermed bli den store jokeren mht oppnåelse knyttet til materialgjenvinning. Det kan bli vanskelig å nå målene med dagens teknologi og sorteringsordninger, og her ligger det store utfordringer for bransjen og for HIM.

Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!

Haugesund 23.april 2018

SIGNATURER