Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med SOS Internasjonal og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2017 ble det gjennomført helseundersøkelse for alle ansatte inkl. kreftscreening og fysisk arbeidsbelastningstest (frivillig).

Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis økonomisk støtte knyttet til trening og aktivitet.

Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 3 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen.

HIM er ellers IA-bedrift og har inngått samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland.

HIM har følgende mål knyttet til arbeidsmiljø:
• HIM skal fortsette å være en IA-bedrift
• Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten
• De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år
• Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år
• Sykefraværet skal være <2 % for korttidsfravær og <4 % totalt sett
• HIM skal ikke ha fraværsskader

År Totalt % Korttidsfravær %
Langtidsfravær %
2017 4,70 0,70 4,00
2016 5,85 0,71 5,14
2015 6,06 0,74 5,33
2014 4,48 1,16 3,32
2013 6,71 1,85 4,86
2012 3,97 1,6 2,37

De siste 3 årene har korttidsfraværet vært mindre enn 1%, og mål-oppnåelse knyttet til korttidsfravær mindre enn 2% er oppnådd i alle år etter 2009. Langtidsfravær var noe lavere i 2017 enn de foregående årene, og skyldes i stor grad noen få lange sykefravær.

Det ble registrert 1 personskade i 2017 som medførte fravær fra arbeid blant de ansatte. En person kjørte på noe i restavfallet som førte til et høyt smell. Vedkommende (lærling) fikk problemer med ørene/hørselen etterpå og måtte oppsøke legevakt.

Sommeren 2017 var det et uhell på Toraneset Miljøpark der en under-entreprenør falt ned fra bilen og skadet seg i skulder og rygg slik at han måtte hentes av ambulanse. Ulykken ble rapportert til politi og Arbeidstilsyn i hht prosedyrer, og det gikk heldigvis bra med han som skadet seg. Uhellet medførte at det ble foretatt en intern gjennomgang av instrukser og prosedyrer, og det ble bl.a. bestemt at HIM skal revidere den aktuelle underentreprenøren i løpet av våren 2018.